Acces interfață pentru cei cu deficiență de vedere
Acces interfață
pentru cei cu
deficiență de vedere
Catalog
Căutare
Răsfoire
Informații
Ajutor
Căutare rapidă
Titlu
Autor
OPAC-ul meu
Date personale
Împrumuturi
Rezervări
?


Subiect necontrolat: Învățământ (Ungaria)
Titlu: A Szegedi Kegyes Tanitórendi Nagy-Gymnasium Évkönyve
Titlu: A Bányai Ágost.Hitv.Evangelikus Szarvasi Tanitóképzö Értesitöje
Titlu: A Budapesti Államilag Segélyezett Mechanikai Tanmühely Értesitöje
Titlu: A Budapesti Fövárosi ...Kerületi Jozséfvárosi Községi Föreáltanóda..Tudostványa
Titlu: A Budapesti Kereskedelmi Akadémiai ...évi Jelentése
Titlu: A Budapesti ...Kerületi Állami Reáliskola...Értesitöje
Titlu: A Budapesti Kerüléti Köbányai ...Állami Fögymnázium ...Értesitöje
Titlu: A Budapesti Kerületi Községi Arinyi Ilona Leánygimnázium...Évkönyve
Titlu: A Budapesti ...Kerületi Külső M.Kir. Állami Fögymnasium Értesitöje
Titlu: A Budapesti ...Kerületi M.Kir. Állami Fögymnázium Értesitöje
Titlu: A Budapesti ...Kerületi M.Kir. Állami Gymnasium...Értesitöje
Titlu: A Budapesti ...Kerületi M.Kir. Állami Gymnasiumról Értesitöje
Titlu: A Budapesti ...Kerületi M.Kir. Állami Szent István Gimnázium Évkönyve
Titlu: A Budapesti ...Kerületi sa Tanitónöképzö-Intézeti Tanárjelöltek Didactikai Kiképzésével Megbizott...Állami Elemi Népiskolai Tanitónökepzö-Intézet Értesitöje
Titlu: A Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem Bölcsészethallgatókat Segitõ Egyesület Évkönyve
Titlu: A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem újjáalakításának CXXII. évfordulója alkalmából 1902. évi május hó 13-án tartott Ünnepe
Titlu: A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetemi Bölcsészethallgatók Segitö Egyesületének Évkönyve
Titlu: A Budapesti Kir.M. Tudományegyetemi Bölcseszet Hallgatok Segitö Egyesületének Évkönyve
Titlu: A Budapesti Magyar Kir. Állatorvosi Tanintézet Értesitöje
Titlu: A Budapesti M.Kir. Állami Felsö (Épitö) Ipariskola Értesitöje
Titlu: A Budapesti Országos Rabbiképzö-Intézet Értesitöje...
Titlu: A Budapesti "Szent Angela" Leánygimnazium Évkönyve
Titlu: A Budapesti Terézvárosi Állami Föreáltanodák...Értesitöje
Titlu: A Budapesti ...Tisztviselötelepi M.Kir. Állami Fögymnázium...évi Értesitöje
Titlu: A Debreceni Református Kollégium tanárképző -in - tézetének dolgozatai
Titlu: A Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja...Tanévre az...
Titlu: A Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem Tanrendje az...
Titlu: A Debreczeni M.Kir. Tudományegyetem Évkönyve
Titlu: A Dunamelléki Reformatus Egyházkerület Budapesti Theologiai Akadémiájának Értesitö
Titlu: A Gyermek
Titlu: A Kegyes Tanitorendich Váczi Fö-gimnasium Értesitöje
Titlu: A Kegyes Tanitórendiek Fögymnásium Értesitöje
Titlu: A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Barátai ...Évk.
Titlu: A Középiskolai Testgyakorlat Tárgyában ... Lefolyt Szakértekezlet Jegyzökönyve
Titlu: A Ludovika Akadémia Közlönye
Titlu: A Magyar Birodalmi Fö és Középtanódák Névkönyve
Titlu: A Magyar Birodalmi Fõ-és Középtanodák Névkönyve
Titlu: A Magyar Kir. Vallás-és Közoktatás Minister Jelentése...évi működéséről
Titlu: A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Tájékoztatója, a Felvételi Eljárásról, Beiratkozásról,...
Titlu: A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete Jelentés
Titlu: A Magyar Királyi Tudományegyetem Személyzeti
Titlu: A magyar nemzeti irodalom áttekintése tanító- és tanítónő-képzőintézetek számára
Titlu: A Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye
Titlu: A Magyarhoni Ág.Hitv.Ev.Theol.Akadémiai Évkönyve
Titlu: A Magyarországi fõ- és Középiskolák Névkönyve
Titlu: A Magyarországi Kegyes- Tanitórend Névtára ...
Titlu: A Magyarországon Létezö Egyházi és Közoktatási Hatósógok Tanintézetek Tiszti Név-és Czimtára
Titlu: A Magysrországi Középtanodák Névkönyve
Titlu: A Mezökövesdi Királyi Katholikus Szent László Gimnasium Évkönyve
Titlu: A M.Kir. Tanárképzö Intézet Gyakorló Fögimnásiumának Értesitöje
Titlu: A Nagykórösi Református Arany János Főgimnázium Èrtesitője
Titlu: A népnevelői hivatásra való szoktatás módja
Titlu: A Pesten Tartott Elsó Protestáns-Tanári Köztanácskozmánywak Naplója...
Titlu: A Rév-Komároni Benedeki Al-Gymnasiumból ...Peogramja
Titlu: A Salgótarjáni M.Kir.Állami Gimnazium és Keresked. Fiu Középiskolai Évkönyve
Titlu: A Sárospataki Állami Tanitóképezde Étesitöje
Titlu: A Sárospataki Ev. Reformatus Föiskola Akademiai Tanrendje
Titlu: A Sárospataki Ev.Ref.Fõiskolai Igazgató-Tanács...Sárospatakon Tartott Rendes Üléseinek Jegyzõkönyve
Titlu: A Sátoraljaujhelyi Nagygymnazium Értesitöje
Titlu: A Soproni Állami Kereskedelmi Akadémia... Jelentés
Titlu: A Soproni Kath.Tanitó-Képzde Értesitöje
Titlu: A Soproni Laehne-féle Gymnasium Értesitöje
Titlu: A Soproni M.Kir.Állami Felsöbb Leányiskola Értesitöje
Titlu: A Soproni Szent Orsolya-Rendi Tan-és Nevelöintézet ...Értesitöje
Titlu: A Süketnémák Váczi Királyi Intézet..Zártudostvany
Titlu: A Sümegh- Városi Reáltanóda Értesitöje
Titlu: A Szabad Tanitás Magyar Országos Kongresszusának Értesitõje
Titlu: A Szegedi Magyar Királyi Állami Aipádházi Szént Erzsébet Leánygimnasium Értesitéje
Titlu: A Szegedi Magyar Királyi Állami Fögymnasium ...Értesitöje
Titlu: A Szegedi M.Kir. Állami Felsökereskedelmi Iskola nöi Keresked. Tanfolyam Értesitöje
Titlu: A Szegedi Tankerület Igazgatóinak Értekezlete Jégyzökönyv
Titlu: A Szeged-Városi Háromosztályú Alreáltanoda Érdemsor.
Titlu: A Szegzárdi Állami Fögymnasium Értesitöje
Titlu: A Székesfehérvári Városi Alreáltanóda Évkönyve
Titlu: A Szentes Városi Gymnasium Értesitöje
Titlu: A Szentesi M.Kir. Fögimnazium Csongrádi Fiókintézet Értesitöje
Titlu: A Szent-Ferenc Rendiek Szolnoki Kath. Nagygymnásium Értesitö
Titlu: A Szent-Gotthárdi Magyar Királyi Államgymnasium Értesitöje
Titlu: A Szombathelyi ...Katholikus Gymnázium ...Programmja
Titlu: A Szombathelyi M.Kir.Állami Föreáliskola ...évi Értesitöje
Titlu: A Szünidei Fürdõkonviktusok Bizottságának Jelentése
Titlu: [A tanitók választása kinevezése...]
Titlu: A Tata és Tóvárosi elsö Foku Ipariskola Értesitöje
Titlu: A Tiszái Evang.Egyházkerület Eperjesi Kollegiuma Theológia Otthonának Jelentés
Titlu: A Tiszántúli Református Középiskolai Tanáregyes. Évkönyve
Titlu: A Vallás és Közoktatási Minister által Budapestre... egybehivott magyarhoni helvét-hitvallásu öt egyházkerület képviselõinek értekezleti jegyzõkönyve
Titlu: A Vallás és Közoktatásügyi M.Kir. Ministernek az Országos Tanári Nyugdü és Gyámintézet ... évi Állapotáról Szóló Jelentése
Titlu: A Vallás és Közoktatásügyi M.Kir. Ministernek az Országos Tanitói Nyugdú és Gyámalap évi Állapotáról Szolo Jelentése
Titlu: A Vallás és Közoktatásügyi M.Kir. Ministernek Országgyülés Elé Terjesztett Jelentése a Népiskolai Kőzoktatás Állapotáról...
Titlu: A Veszprémi Kegyestanitórendi Algymnasium Évlapja
Titlu: A Zalaegerszegi M.Királyi Állami Fögymnasium Értesitöje
Titlu: A Zalaegerszegi Polgári Fiu és Felsö Láanyiskola Értesitö
Titlu: A Zircz-Cisterci Rend Székesfehérvári Nagy Gymnasium ...Évkönyve
Titlu: Állami népoktatás
Titlu: Az Állami Faiskolák ár és Névjegyzéke ...évröl
Titlu: Az Budapesti Kerületi Szent Margit Leánygimnáziumnak Értesitöje
Titlu: Az Egyetemes Református Jogakadémia Beszámolója és Évkönyve
Titlu: Az Elsö Magyar Király Állami Vegyipari Középiskolai Évkönyve
Titlu: Az Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus Értesitöje
Titlu: Az Országos Evangelikus Tanáregyesület Évkönyve
Titlu: Az Országos Köznevelési Egyesület Nyilvános Minta-Közeptanodájának Fögymnázium és Föreáliskola és Nevelö-Intézetének évi Értesitöje
Titlu: Az Országos Közoktatási Tanács Nyomtatványai
Titlu: Az Országos Reformatus Tanáregyesület Évkönyve
Titlu: Az Országos Református Tanáregyesület Jelentése
Titlu: Az Országos Tanitói Gyülés Értesitöje
Titlu: Az Orszáos M.Kir. Iparmüvészeti Iskola Értesitöje
Titlu: Beszédek, melyek a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem 1889-1890. tanévi rector magnificusa és tanácsának beiktatásakor mondottak el
Titlu: Budapesti Szent Margit-Nevelöintézet Iskoláinak Patrona Hungariae Leánygimnázium, Nöi Kereskedelmi Szaktanfolyam, ...Értesitöje
Titlu: Budapesti Szent Orsolya-rend Szent Angela Leánygymnáziumának ...Értesitöje
Titlu: Budapesti Szent Sziv Intézet Philippineum Rom.Kat. Leánygimnáziumának Értesitöje
Titlu: Ceglédi M.Kir. Állami Fögymnázium Értesitöje
Titlu: College News of the English Boarding School
Titlu: Csőndes Fr. Tan- és Nevelöintézet Értesitöje
Titlu: Csongrádi M.Kir. Állami Reálgimnázium Értesitöje
Titlu: Csurgói Ev.Ref. Fögimnázium Értesitöje
Titlu: Debrecen Város Nyilv. Föreáltanoda Értesitöje
Titlu: Debreczeni Ev.Ref. Föiskola Akadémiai Tanszakaoról Évkönyve
Titlu: Debreczeni Ev.Ref.Felsöbb. Leányiskola és ...Elemi Leányiskola Értesitöje
Titlu: Debreczeni Kegyes-Tanitórendi Róm.Kath. Fögymnázium Értesitöje
Titlu: Debreczeni Kereskedelmi Tanintézet Értesitöje
Titlu: Debreczeni M.Kir. Gazdasági Akadémia Értesitöje
Titlu: Debreczeni M.Kir. Gazdasagi Tanitézet és Aszál Összekapcsolt Földmives Iskola Értesitöje
Titlu: Debreczeni M.Kir. Közepiskolai Tanárkepzö Intézet Gyakorló Gimnáziumának Értesitöje
Titlu: Debreczeni Ref.Fögumnásium Értesitöje
Titlu: Debreczeni Rom.Kath.Elemi Népiskolák Növendékeinek Érdemsonozata
Titlu: Debreczeni Svetits-Intézeti Rom.Kath. Tanitóképzö Nóipariskola Porg. Leányiskola, Leányliceum, Elemi Iskola Értesitöje
Titlu: Egyetemes Közoktatásügyi Szemle
Titlu: Egyetemes Kozoktatasugyi Szemle r
Titlu: Egységes Nemzeti Közoktatás
Titlu: Értekezések
Titlu: Értesitő a Kisujszállási Ref. Gymn. és Népiskolárol
Titlu: Értesitö a Vakok Budapesti Országos Intézetéröl...
Titlu: Fevidéki Nevelõ
Titlu: Iuventus
Titlu: Jahresbericht des Jakob Bleyer-Gymnasium des Volksbundes der Deutschen in Ungarn
Titlu: Jegyzökönyv a Györi Tankerület ...Igazgatói Értekezletéröl
Titlu: Jelentés a Budapesti Magyar K.Tudományegyetem Állapotáról...
Titlu: Jelentés a Sárospataki Ref. Föiskola (Akad.és Gimn.)
Titlu: Jelentés az Orsz[ágos] Középiskolai Tánárkongresszusról
Titlu: Jelentés melyben a Budapesti Kir. Magy. Tudományegyetem 1913-1914. tanévi működésről
Titlu: Juventus Gymnasium Tatensis Apud Scholas Pias
Titlu: Kecskeméti Protestáns Közlöny
Titlu: Könyv a gyermekről
Titlu: Középiskolai Almanach
Titlu: Középiskolai Almanach
Titlu: Középiskolai Tanári Névkönyv
Titlu: Középiskolai Tanári Zsebkönyv
Titlu: Középiskolai Tanárok Névkönyve
Titlu: Közlemények a Magyar-Óvári M.Kir. Gazdasági Felsöbb Tanitézetnél Fenállo Gazdasági Eszköz és Gépkisérleti Állomás Köréböll
Titlu: Magyar Királyi Állami Köfaragó és Köcsiszdó Ipari Szakiskola Zalatna Évkönyve
Titlu: Magyar Tanitóképzö
Titlu: Magyar Tanitóképzö
Titlu: Magyar Tanugy
Titlu: Magyar Tanügy
Titlu: Nagykórösi Arany János Társaság Èvkönyvei
Titlu: Nemzeti Iskola
Titlu: Nemzeti Iskola
Titlu: Nemzeti Iskola
Titlu: Név és Czimtára
Titlu: Nevelésügyi Szemle
Titlu: Országos Középiskolai Tanári Kongressus Naplója és Jegyzökönyve
Titlu: Országos Középiskolai Tanári Kongresszus Naplója és Jegyzókönyve
Titlu: Papnevelöink a Milléniumon
Titlu: Pesti M.Kir. Tudomány Egyetem Hivatalos Kimutatása a Tanitói és Hivatal Személyzetnek...
Titlu: Programm der Städtischen Realschule in Pest
Titlu: Programm des Benediktiner Obergymnasium zu Oedenburg am Schluse des Schuljahres...
Titlu: Protestáns Hetilap
Titlu: Protestáns Hetilap
Titlu: Protestans Tudományos Szemle
Titlu: Protestans Tudomanyos Szemle
Titlu: Rendelete a hadiárvaknak és hadirokkantak gyermekeinek középfokú és felsöbb iskolai tanulmányok folytatására nyustando nevelési segitségröl...
Titlu: Sárospataki Füzetek
Titlu: Sarospataki Fuzetek
Titlu: Sárospataki Lapok
Titlu: Sárospataki Református Lapok
Titlu: Sárospataki Református Lapok
Titlu: Szabad Kir. Sopron Reál-Tanóda ... Értesitöje
Titlu: Szemléltető Octatás
Titlu: Tanárok Naptára
Titlu: Tanárok Naptára az...iskolai évre
Titlu: Tanodai Lapok
Titlu: Tanrendje a M.Kir. József-Müegyetem Kebelében Budán Fenálló Reáltanári Képezdének
Titlu: Tanulók Közlönye
Titlu: Tanulók Lapja
Titlu: Tanulók Lapja
Titlu: A Tiszantuli Reformatus Kozepiskolai Tanaregyesulet Evkonyv r
Titlu: Titkári Jelentés az Orsz. Középisk.Tanáregyesület Budapesti Köre Müködésérõl
Titlu: Titkári Jelentés az Országos Középiskolai Tanáregyesület
Titlu: Tudomány és Mü-Egyetemi Olvasókör Evkönyve
Titlu: Tudositvány a Budai Királyi Egyetemi Fögymnasiumrol
Titlu: Ungarischer Schulbote
Titlu: Utasítások a gymnasiumi tanítás tervéhez
Titlu: Wagner Manó Rákospalotai Nyilvános Jogu Magángimnazium Értesitöje
Monguz 2.3.2 (c) Cultware SRL, Qulto 1.9 plugin (c) & Cultware SRL